آموزش زبان بدن

برگزاری سومین کنفرانس برندهای تندمصرف در مرکز همایش های صدا و سیما

زبان بدن در سمینار استانداردهای آموزشی، پلی به سوی پیشرفت و خلاق