آذر ۱۶, ۱۳۹۵

فن بیان و سخنرانی

آموزش فن بیان و سخنرانی

 • چگونه سخنرانی کنیم تا دیگران جذب ما شوند

  چگونه سخنرانی کنیم تا دیگران جذب ما شوند در یک سخنرانی برای اینکه دیگران را به خود جذب کنیم باید : از جملات خوشایند استف...

 • آموزش سخنرانی قسمت هشتم

  تجهیزات موجود در مکان سخنرانی را بازرسی کنید. باید از ابزارهایی که در هنگام سخنرانی از آنها استفاده می کنید مطمئن شوید....

 • آموزش سخنرانی قسمت هفتم

  کمترین جزئیات را در اسلایدتان وارد کنید. آنطور که ما متوجه شده ایم، پاورپوینت خودش یک سخنرانی نیست؛ بخشی از بستر کاری شم...

 • آموزش سخنرانی قسمت ششم

  سخنرانی خود را روی کاغذ های یاداشت بنویسید بنابراین شما باید به ذهن خود اجازه دهید در خلال این موضوع بچرخد و به خودتان ا...

 • آموزش سخنرانی قسمت پنجم

  آموزش سخنرانی قسمت پنجم     از پاورپوینت به عنوان یک ابزار استفاده کنید و به انتخابهای دیگر توجه کنید. پاور پو...

 • آموزش سخنرانی قسمت چهارم

  آموزش سخنرانی قسمت چهارم  مکان سخنرانی و نحوه ی رفتن به آنجا را را شناسایی کنید. یکی از بزرگترین موارد استرس زای ممکن، د...

 • آموزش سخنرانی قسمت سوم

  قسمت سوم آموزش سخنرانی در جمع  ارتباط، کاریست که شنونده انجام می دهد قبل از گفتن اولین کلمه، مهمترین چیزی که باید در مور...

 • آموزش سخنرانی قسمت دوم

  قسمت دوم آموزش سخنرانی در جمع  خود را برای شرایط ابتدایی سخنرانی آماده کنید هنگامیکه موفقترین مدیر فوتبال دنیا، جناب آلک...

 • آموزش سخنرانی قسمت اول

  چرا ارائه سخنرانی خوب مهم است؟ خیلی ساده به خاطر اینکه تنها عملی تاثیرگذار در کسب و کار شما محسوب می شود. نتیجه گیری من...

 • ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺨﻦ و ﻧﻔﻮذ ﻛﻼم در سخنرانی

  ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﺨﻦ و ﻧﻔﻮذ ﻛﻼم در سخنرانی اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ، ﻛﻤﺘﺮ از ﺧﻮد ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺴﺖ.ﺑﺴﻴﺎرﻧﺪ اﻓﺮادي ﻛﻪ از داﻧﺶ و اﻃﻼﻋﺎت ﻏﻨﻲ ﺑﺮﺧﻮردار...

 • اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدن یک سخنرانی خوب

  اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدن یک سخنرانی خوب ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ آﻣﻮزش، ﺗﻼش و ﺗﻤﺮﻳﻦ، وﺣﺸﺘﻲ را ﻛﻪ از ﺷﻨﻮﻧﺪﮔﺎن دارﻳﺪ از ﺑ...

 • ده روش برای دیوانه کردن شنوندگان سخنرانی و حضار !

  ده روش ﺑﺮاي آﺷﻔﺘﻪ ﻛﺮدن ﺣﺎﺿﺮان اﮔﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﻫﻴﺪ دﻳﮕﺮان را ﻋﺼﺒﻲ ﻳﺎ آﺷﻔﺘﻪ ﻛﻨﻴﺪ، ده ﻣﻮرد زﻳﺮ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ در اﻳﻦ راه ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ:...

 • چطور سخنرانی کنیم ؟

  چطور سخنرانی کنیم ؟ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﻳﺮ ﻳﺎ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ، ﺑﺴﻴﺎري از اوﻗﺎت ﻻزم اﺳﺖ در ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻊ ﺻﺤﺒﺖ ﻛﻨﻴﺪ. اﻳﻦ ﺟﻤﻊ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻋﻀﺎء ﮔ...

 • چرا برای یک سخنران شدن نیاز به مربی داریم ؟

  ایا با فیلم نگاه کردن و کتاب خواندن می شود در جمع صحبت کرد و عالی  شد ؟ ایا باید مربی بگیریم  ؟ خیلی از ما ها نیاز داریم...